โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕


โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑

เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีที่ ๕๙